Julkilausumat

Lasten arvosta ja hyvinvoinnista

Maailmanlaajuisen adventtikirkon yleiskokouksen 29.6.–9.7.2000 hyväksymä julkilausuma lasten arvosta ja hyvinvoinnista.

Kansainvälinen adventtikirkko korostaa jokaisen lapsen oikeutta hyvään ja rauhalliseen kotiympäristöön sekä vapautta ja tukea kasvaakseen Jumalan tarkoittamaksi persoonallisuudeksi. Vuonna 1989 YK:n yleiskokous tunnusti lasten perustavan tärkeän merkityksen hyväksymällä lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen. Sopusoinnussa näiden monien ylevien periaatteiden kanssa ja ottaen huomioon sen arvon, minkä Jeesus asetti lapsille, kun hän sanoi: ”Antakaa lasten olla, älkää estäkö heitä tulemasta minun luokseni. Heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta.” (Matt. 19:14), yritämme auttaa lapsia, jotka kärsivät seuraavassa mainituista tuhoisista vaikutuksista:

Köyhyys – Köyhyys haittaa lasten kehittymistä. Se riistää heiltä välttämättömän ravinnon, vaatetuksen ja asuinsuojan sekä vaikuttaa haitallisesti heidän terveydentilaansa ja koulutukseensa.

Lukutaidottomuus – Lukutaidottomuus tekee vanhemmille vaikeaksi ansaita rahaa perheensä huoltamiseksi tai lapselle saavuttaa tavoitteensa, jossa edellytyksenä on lukutaito.

Heikko terveydenhuolto – Miljoonilla lapsilla ei ole mahdollisuutta saada hoitoa, koska heillä ei ole siihen tarvittavia varoja tai he asuvat alueella, jossa lääkintä- tai terveyspalveluja ei ole saatavilla.

Riisto ja turvattomuus – Lapset ovat korruption ja riiston kohteina, kun heitä käytetään halpana työvoimana työntekijöitä riistävissä yrityksissä, sotatilanteissa tai aikuisten kieroutuneiden seksuaalisten tarpeiden tyydyttäjänä ja joutuessaan paljastamaan itseään seksuaalista aineistoa julkaisevissa painotuotteissa ja Internetissä.

Väkivalta – Joka vuosi monet lapset kuolevat väkivaltaisen kuoleman. Suuri enemmistö taistelutilanteissa kärsimään joutuvista on naisia ja lapsia. Lapset kärsivät syvistä fyysisistä ja psykologisista vammoista senkin jälkeen kun taistelu on päättynyt.

Vastauksena edellä mainittuihin ongelmiin ja tarpeisiin seitsemännen päivän adventistit puolustavat seuraavia lasten oikeuksia:

1) Oikeus rakastavaan ja rauhalliseen kotiin, jossa voi elää turvallisesti ja vapaana väärinkäytöksistä.

2) Oikeus riittävään ravintoon, vaatetukseen ja asuinsijaan.

3) Oikeus asianmukaiseen terveydenhoitoon ja lääkintään.

4) Oikeus koulutukseen, joka valmistaa lasta myönteiseen tehtävään yhteiskunnassa kehittämällä lapsen luontaisia kykyjä ja antamalla mahdollisuuden ansaita varoja.

5) Oikeus uskonnolliseen ja moraaliseen kasvatukseen kodissa ja kirkossa.

6) Oikeus vapauteen syrjinnästä ja riistosta.

7) Oikeus ihmisarvoon, kunnioitukseen ja myönteisen itsetunnon kehittämiseen.