Tietoa

Organisaatio

Seitsemännen päivän adventisteilla on maailmanlaajuinen kirkko-organisaatio sekä yhteinen oppi ja seurakuntajärjestys. Olemme läsnä lähes jokaisessa YK:n tunnustamassa maassa. Olemme yhtä suurta perhettä! Vuoden 2019 alussa kirkon maailmanlaajuinen jäsenmäärä oli 21,4 miljoonaa kastettua jäsentä.

Maailmanlaajuinen kirkko

Maailmanlaajuinen kirkko kokoontuu kerran viidessä vuodessa yleiskokoukseen päättämään yhteisistä asioista. Yleiskokoukseen valitaan äänivaltaisia edustajia kaikkialta maailmasta maantieteellisesti alueittain yhden yleiskokouksen ajaksi. Näitä äänivaltaisia edustajia on kaksi ja puoli tuhatta.

Yleiskokous 2015 San Antoniossa. Keskellä alhaalla äänioikeutetut edustajat, lehtereillä kirkkokansa.

Yleiskokous mm. valitsee kirkon keskushallinnon virkailijat ja johtokunnan jäsenet viiden vuoden toimikaudeksi. Yleiskokous on kirkon korkein päättävä elin, ja sen päätökset ovat sitovia kaikkialla maailmassa (vrt. Ap. t. 15:4–29 ja 16:4–5).

Pääkonferenssi ja sen osastot

Adventistit käyttävät maailmanlaajuisen kirkon keskushallinnosta nimitystä pääkonferenssi. Se on yleiskokouksien välisenä aikana kirkon korkein päättävä yhteistyöelin, mutta sen päätökset ovat alisteisia yleiskokouksen tekemille päätöksille.

Pääkonferenssin johtokunta koordinoi kirkon työtä. Johtokunta kokoontuu kerran keväällä pääasiallisesti talouteen liittyvien kysymysten puitteissa ja kerran syksyllä vuosikokoukseen. Suomea johtokunnassa edustaa Suomen Adventtikirkon johtaja, pastori Aimo Helminen (D.Min.).

Maailmanlaajuisen adventtikirkon kolmetoista osastoa.

Pääkonferenssi jakautuu Yhdysvaltojen Marylandin Silver Springissä sijaitsevan keskushallinnon lisäksi osastoihin, jotka koordinoivat pääkonferenssin päätöksien toteuttamista omalla maantieteellisellä alueellaan. Näitä osastoja on tällä hetkellä kolmetoista, ja niillä on omat johtokuntansa.

Suomen Adventtikirkko kuuluu Trans-Euroopan osastoon, jonka keskushallinto sijaitsee St. Albansissa, Englannissa. Trans-Euroopan osastoon kuuluvat seuraavat alueet: Albania, Bosnia ja Herzegovina, Färsaaret, Grönlanti, Hollanti, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Makedonia, Montenegro, Norja, Puola, Ruotsi, Serbia, Slovenia, Suomi, Tanska, Unkari ja Viro.

Trans-Euroopan osaston johtokunnassa Suomea edustavat Suomen Adventtikirkon johtaja Aimo Helminen sekä yksi kirkkokunnan jäsen.

Suomen Adventtikirkko

Suomen Adventtikirkko on adventistien organisaatiossa unioni, joka vastaa oman maantieteellisen alueensa hengellisestä työstä ja kirkon suhteista alueen maallisiin viranomaisiin. Unionit muodostavat maailmanlaajuisen adventtikirkon. Pääkonferenssi ja sen kolmetoista osastoa ovat unioneiden yhteistyöelin.

Suomen Adventtikirkon toimikausi on neljä vuotta, ja sillä on hallitus. Sen valitsee unionin yleiskokous, johon paikallisseurakunnat lähettävät valitsemansa edustajat. Unioni on paikallisseurakuntien yhteistyöelin.

Organisaation tarkoitus

Kirkon eri organisaatiotasot ovat olemassa Jeesuksen asettaman lähetystyön toteuttamista varten. Maailmanlaajuisessa kirkossa eri organisaatiotasojen valta toimii edustuksellisen demokratian mallin mukaisesti siten, että alemman tason edustajien muodostama yleiskokous valitsee ylemmän tason johtokunnan/hallituksen ja sen virkailijat toimikauden ajaksi. Eri organisaatiotasojen välinen suhde voidaan kiteyttää seuraavasti:

  • Pääkonferenssi päättää opista ja seurakuntajärjestyksestä.
  • Unioni päättää työntekijöiden palkkaamisesta ja pastoriksi vihkimisestä.
  • Paikallisseurakunta päättää yksilön jäsenyydestä kirkossa.

Oikeudet Suomessa

Suomen Adventtikirkko on rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta, ja kaikki sen paikallisseurakunnat toimivat itsenäisesti unionin rekisteröinnin alaisuudessa. Suomen Adventtikirkon pastoreilla on valtion myöntämä oikeus suorittaa kirkollinen avioliittoon vihkiminen. Pastorit suorittavat myös vainajien hautaan siunaamisen.